CListCtrl::DrawItem

เสมือน โมฆะ DrawItem ( LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct );

พารามิเตอร์

lpDrawItemStruct

เป็นตัวชี้ความยาวโครงสร้างแบบDRAWITEMSTRUCTซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของรูปวาดที่ต้องการ?

หมายเหตุ

เรียกว่าตามกรอบเมื่อกว้างยาวเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงตัวควบคุมมีเจ้าของวาดรายการมุมมอง สมาชิกitemActionของการ DRAWITEMSTRUCTโครงสร้างกำหนดการกระทำการวาดที่จะดำเนินการ?

โดยค่าเริ่มต้น ฟังก์ชันนี้สมาชิกไม่มีอะไร แทนที่ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้วาดรูปสำหรับวัตถุรูปวาดเจ้าของCListCtrl?

แอปพลิเคชันควรคืนค่ากราฟิกอุปกรณ์ interface (GDI) วัตถุทั้งหมดที่เลือกสำหรับบริบทการแสดงผลให้ไว้ในlpDrawItemStructก่อนฟังก์ชันนี้สมาชิกสิ้นสุดลง?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCWnd::OnDrawItem(&N)

Index