CListCtrl::DeleteItem

BOOL DeleteItem ( int nItem );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์อื่น ๆ?

พารามิเตอร์

nItem

ระบุดัชนีของรายการถูกลบ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการลบรายการจากตัวควบคุมมุมมองรายการ?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::InsertItem, CListCtrl::DeleteAllItems(&N)

Index