CListCtrl::CreateDragImage

CImageList * CreateDragImage ( int nItem, LPPOINT lpPoint );

ส่งกลับค่า

ตัวชี้การลากรูปรายการถ้าสำเร็จ อื่นNULL?

พารามิเตอร์

nItem

ดัชนีของสินค้าซึ่งลากรูปรายการจะถูกสร้างขึ้น?

lpPoint

ที่อยู่ของตัว โครงสร้างจุดที่ได้รับตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นของมุมซ้ายบนของรูป คู่ในมุมมอง?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการสร้างรายการรูปภาพลากสำหรับสินค้าที่ระบุโดยnItem CImageListวัตถุถาวร และคุณต้องลบข้อมูลนั้นเมื่อเสร็จสิ้น ตัวอย่างเช่น:

CImageList * pImageList = MyListCtrl.CreateDragImage (nItem แอมป์ จุด);
   ...
   ...
   ลบ pImageList(&A)

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCImageList, CListCtrl::GetImageList(&N)

Index