CListCtrl::Arrange

BOOL จัดเรียง ( UINT nCode );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ ศูนย์อื่น ๆ?

พารามิเตอร์

nCode

ระบุลักษณะการจัดตำแหน่งสำหรับสินค้า สามารถเป็นหนึ่งในค่าต่อไปนี้:

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรายการในมุมมองไอคอนเพื่อให้พวกเขาจัดชิดเส้นตาราง พารามิเตอร์nCodeระบุลักษณะการจัดตำแหน่ง?

ภาพรวม CListCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListCtrl::EnsureVisible(&N)

Index