CListBox::SetTopIndex

int SetTopIndex ( int nIndex );

ส่งกลับค่า

ศูนย์ถ้าสำเร็จ หรือLB_ERRถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น?

พารามิเตอร์

nIndex

ระบุดัชนี zero-based ของกล่องรายการสินค้า?

หมายเหตุ

เพื่อให้แน่ใจว่ารายการกล่องรายการเฉพาะมองเห็นได้?

ระบบเลื่อนกล่องรายการจนกว่าสินค้าที่ระบุโดยnIndexปรากฏขึ้นด้านบนของกล่องรายการ หรือช่วงสูงสุดเลื่อนแล้ว?

ภาพรวม CListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListBox::GetTopIndex, LB_SETTOPINDEX(&N)

Index