CListBox::SetItemHeight

int SetItemHeight ( int nIndex, UINT cyItemHeight );

ส่งกลับค่า

LB_ERRถ้าดัชนีหรือความสูงไม่ถูกต้อง?

พารามิเตอร์

nIndex

ระบุดัชนี zero-based ของสินค้าในกล่องรายการ พารามิเตอร์นี้จะใช้เฉพาะเมื่อกล่องรายการมีลักษณะLBS_OWNERDRAWVARIABLE มิฉะนั้น มันควรจะตั้งค่าเป็น 0?

cyItemHeight

ระบุความสูง พิกเซล ของสินค้า?

หมายเหตุ

แอปพลิเคชันเรียกใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าความสูงของรายการในกล่องรายการสมาชิกSetItemHeight ถ้ากล่องรายการมีลักษณะLBS_OWNERDRAWVARIABLEฟังก์ชันนี้ตั้งค่าความสูงของสินค้าที่ระบุโดยnIndex มิฉะนั้น ฟังก์ชันนี้กำหนดความสูงของรายการทั้งหมดในกล่องรายการ?

ภาพรวม CListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListBox::GetItemHeight, LB_SETITEMHEIGHT(&N)

Index