CListBox::SetItemDataPtr

intSetItemDataPtr (nIndex,intโมฆะ *pData);

ส่งกลับค่า

LB_ERRถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น?

พารามิเตอร์

nIndex

ระบุดัชนี zero-based ของสินค้า?

pData

ระบุตัวชี้จะเชื่อมโยงกับสินค้า?

หมายเหตุ

ตั้งค่า 32 บิตที่สัมพันธ์กับรายการที่ระบุในกล่องรายการจะ ระบุตัวชี้ (void *) ชี้นี้ยังคงใช้ได้สำหรับอายุของกล่องรายการ แม้ว่าตำแหน่งสัมพัทธ์ของสินค้าภายในกล่องรายการอาจเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มีเพิ่ม หรือเอาออก เพราะ สามารถเปลี่ยนดัชนีของรายการภายในกล่อง แต่ยังคงชี้ที่เชื่อถือได้?

ภาพรวม CListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListBox::SetItemData, CListBox::GetItemData, CListBox::GetItemDataPtr, LB_SETITEMDATA(&N)

Index