CListBox::SetItemData

int SetItemData ( int nIndex, DWORD dwItemData );

ส่งกลับค่า

LB_ERRถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น?

พารามิเตอร์

nIndex

ระบุดัชนี zero-based ของสินค้า?

dwItemData

ระบุค่าที่จะเชื่อมโยงกับสินค้า?

หมายเหตุ

ตั้งค่า 32 บิตที่เกี่ยวข้องกับรายการในกล่องรายการที่ระบุ?

ภาพรวม CListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListBox::SetItemDataPtr, CListBox::GetItemData, LB_SETITEMDATA(&N)

Index