CListBox::SetCurSel

int SetCurSel ( int nSelect );

ส่งกลับค่า

LB_ERRถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น?

พารามิเตอร์

nSelect

ระบุดัชนี zero-based ของสายอักขระถูกเลือก ถ้าnSelect – 1 กล่องรายการถูกตั้งค่าให้ไม่มีการเลือก?

หมายเหตุ

เลือกสาย และเลื่อนลงในมุมมอง ถ้าจำเป็น เมื่อมีเลือกสายใหม่ กล่องรายการเอาเน้นจากสายอักขระที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้?

ใช้ฟังก์ชันนี้สมาชิกกับกล่องรายการแบบเลือกเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถใช้การตั้งค่า หรือลบการเลือกในกล่องรายการแบบเลือกได้หลายแบบ?

ภาพรวม CListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbsp LB_SETCURSEL, CListBox::GetCurSel(&N)

Index