CListBox::SetCaretIndex

int SetCaretIndex ( int nIndex, BOOL bScroll = TRUE );

ส่งกลับค่า

LB_ERRถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น?

พารามิเตอร์

nIndex

ระบุดัชนี zero-based ของสินค้าได้รับกรอบโฟกัสในกล่องรายการ?

bScroll

ถ้าค่านี้เป็น 0 สินค้าอยู่นอกจนมองเห็นได้อย่างสมบูรณ์ หากค่านี้ไม่ใช่ 0 สินค้าอยู่นอกจนน้อยเสี้ยว?

หมายเหตุ

แอปพลิเคชันเรียกฟังก์ชันสมาชิกSetCaretIndexที่ตั้งกรอบโฟกัสไปยังรายการที่ดัชนีที่ระบุในกล่องรายการแบบเลือกได้หลายแบบ ถ้ามองไม่เห็นสินค้า มันจะได้เลื่อนลงในมุมมอง?

ภาพรวม CListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListBox::GetCaretIndex, LB_SETCARETINDEX(&N)

Index