CListBox::SetAnchorIndex

โมฆะ SetAnchorIndex ( int nIndex );

พารามิเตอร์

nIndex

ระบุดัชนี zero-based ของกล่องรายการสินค้าที่จะเป็นศูนย์กลาง?

หมายเหตุ

ตั้งค่าจุดยึดในกล่องรายการแบบเลือกได้หลายเพื่อเริ่มต้นตัวเลือกเพิ่มเติม ในกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย จุดยึดสินค้าเป็นสินค้าแรก หรือครั้งล่าสุดในบล็อกของรายการที่เลือกที่อยู่ติดกัน?

ภาพรวม CListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListBox::GetAnchorIndex(&N)

Index