CListBox::GetSelItems

int GetSelItems ( int nMaxItems, LPINT rgIndex ) const

ส่งกลับค่า

เลขแท้จริงของสินค้าที่อยู่ในบัฟเฟอร์ ถ้ากล่องรายการ กล่องรายการแบบเลือกเดี่ยว ส่งคืนค่าเป็นLB_ERR?

พารามิเตอร์

nMaxItems

ระบุจำนวนสูงสุดของรายการที่เลือกหมายเลขสินค้าจะวางไว้ในบัฟเฟอร์?

rgIndex

ระบุเป็นตัวชี้ความยาวกับบัฟเฟอร์ขนาดใหญ่พอที่สำหรับหมายเลขของจำนวนเต็มที่ระบุโดยnMaxItems?

หมายเหตุ

กรอกข้อมูลในบัฟเฟอร์กับอาร์เรย์ของจำนวนเต็มที่ระบุหมายเลขสินค้าของสินค้าที่เลือกในกล่องรายการแบบเลือกได้หลายแบบ?

ภาพรวม CListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbsp LB_GETSELITEMS(&N)

Index