CListBox::GetItemData

DWORD GetItemData ( int nIndex ) const

ส่งกลับค่า

ค่า 32 บิตเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือLB_ERRถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น?

พารามิเตอร์

nIndex

ระบุดัชนี zero-based ของสินค้าในกล่องรายการ?

หมายเหตุ

ดึงค่า doubleword ที่มาจากโปรแกรมประยุกต์เกี่ยวข้องกับสินค้ากล่องรายการที่ระบุ?

ค่า doubleword แก้ไขพารามิเตอร์dwItemDataสายSetItemData?

ภาพรวม CListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListBox::AddString, CListBox::GetItemDataPtr, CListBox::SetItemDataPtr, CListBox::InsertString, CListBox::SetItemData, LB_GETITEMDATA(&N)

Index