CListBox::GetHorizontalExtent

int GetHorizontalExtent ( ) const

ส่งกลับค่า

เลื่อนความกว้างของกล่องรายการ พิกเซล?

หมายเหตุ

ดึงข้อมูลจากกล่องรายการความกว้างเป็นพิกเซลได้ซึ่งก็สามารถจะเลื่อนตามแนวนอน นี่คือสามารถใช้ได้เฉพาะถ้ากล่องรายการมีแถบเลื่อนแนวนอน?

ภาพรวม CListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListBox::SetHorizontalExtent, LB_GETHORIZONTALEXTENT(&N)

Index