CListBox::GetCurSel

int GetCurSel ( ) const

ส่งกลับค่า

ดัชนีของรายการที่เลือกในปัจจุบัน zero-based เป็นLB_ERRถ้าไม่มีรายการถูกเลือกอยู่ในปัจจุบัน หรือถ้ากล่องรายการ กล่องรายการแบบเลือกได้หลายแบบ?

หมายเหตุ

ดึง zero-based ดัชนีของรายการที่เลือกในปัจจุบัน ถ้ามี ในกล่องรายการแบบเลือกเดี่ยว?

ไม่ควรเรียกGetCurSelสำหรับกล่องรายการแบบเลือกได้หลายแบบ?

ภาพรวม CListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbsp LB_GETCURSEL, CListBox::SetCurSel(&N)

Index