CListBox::GetCount

int GetCount ( ) const

ส่งกลับค่า

จำนวนของรายการในกล่องรายการ หรือLB_ERRถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น?

หมายเหตุ

ดึงข้อมูลหมายเลขของรายการในกล่องรายการ?

ส่งกลับนับเป็นหนึ่งมากกว่าค่าดัชนีของรายการสุดท้าย (ดัชนีคือ zero-based)?

ภาพรวม CListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbsp LB_GETCOUNT(&N)

Index