CListBox::GetCaretIndex

int GetCaretIndex ( ) const

ส่งกลับค่า

ดัชนี zero-based ของสินค้าที่มีกรอบโฟกัสในกล่องรายการ ถ้ากล่องรายการ กล่องรายการแบบเลือกเดี่ยว ค่าส่งกลับเป็นดัชนีของรายการที่เลือก ถ้ามี?

หมายเหตุ

แอปพลิเคชันเรียกฟังก์ชันGetCaretIndexสมาชิกเพื่อกำหนดดัชนีของรายการที่มีกรอบโฟกัสในกล่องรายการแบบเลือกได้หลายแบบ สินค้าอาจ หรือไม่อาจมีเลือก?

ภาพรวม CListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListBox::SetCaretIndex, LB_GETCARETINDEX(&N)

Index