CListBox::GetAnchorIndex

int GetAnchorIndex ( ) const

ส่งกลับค่า

ดัชนีของการยึดสินค้าปัจจุบัน ถ้าสำเร็จ อื่น ๆLB_ERR?

หมายเหตุ

ดึง zero-based ดัชนีของจุดยึดของรายการปัจจุบันในกล่องรายการ ในกล่องรายการแบบเลือกได้หลาย จุดยึดสินค้าเป็นสินค้าแรก หรือครั้งล่าสุดในบล็อกของรายการที่เลือกที่อยู่ติดกัน?

ภาพรวม CListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListBox::SetAnchorIndex(&N)

Index