CListBox::FindStringExact

int FindStringExact ( int nIndexStart, LPCTSTR lpszFind ) const

ส่งกลับค่า

ดัชนีของรายการที่ตรงกัน หรือLB_ERRถ้าค้นไม่ประสบความสำเร็จ?

พารามิเตอร์

nIndexStart

ระบุดัชนี zero-based ของสินค้าก่อนการให้ค้นหารายการแรก เมื่อการค้นหาด้านล่างของกล่องรายการ มันยังคงจากด้านบนของกล่องรายการกลับไปยังรายการที่ระบุโดยnIndexStart ถ้าnIndexStart – 1 กล่องรายการทั้งหมดค้นหาจากจุดเริ่มต้น?

lpszFind

จุดสิ้นสุดด้วย null สายอักขระการค้นหา สายนี้สามารถประกอบด้วยชื่อแฟ้มทั้งหมด รวมทั้งการขยาย การค้นหาไม่เล็ก ดังนั้นสายอักขระประกอบด้วยการรวมกันของตัวพิมพ์ใหญ่และเล็ก?

หมายเหตุ

แอปพลิเคชันเรียกใช้ฟังก์ชันFindStringExactสมาชิกในการค้นหาสายอักขระกล่องรายการแรกที่ตรงกับสายอักขระระบุไว้ในlpszFind ถ้ากล่องรายการถูกสร้างขึ้น ด้วยลักษณะที่มีเจ้าของวาดรูป แต่ ไม่ลักษณะLBS_HASSTRINGS , FindStringExactสมาชิกฟังก์ชันพยายามจะจับคู่ค่าเทียบกับค่าของlpszFind doubleword?

ภาพรวม CListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListBox::FindString, LB_FINDSTRING, LB_FINDSTRINGEXACT(&N)

Index