CListBox::DeleteItem

เสมือน โมฆะ DeleteItem ( LPDELETEITEMSTRUCT lpDeleteItemStruct );

พารามิเตอร์

lpDeleteItemStruct

ตัวยาวชี้ไปยัง Windows DELETEITEMSTRUCTโครงสร้างที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรายการถูกลบ?

หมายเหตุ

เรียกว่าตามกรอบเมื่อผู้ใช้ลบรายการจากเจ้าของวาดCListBoxวัตถุ หรือขัดกล่องรายการ เริ่มต้นใช้งานฟังก์ชันนี้ไม่ทำสิ่งใด ๆ แทนที่ฟังก์ชันนี้ในการออกตั๋วใหม่ที่มีกล่องรายการการเจ้าของวาดรูปตามต้องการ?

ดูCWnd::OnDeleteItemสำหรับคำอธิบายของโครงสร้างDELETEITEMSTRUCT?

ภาพรวม CListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListBox::CompareItem, CWnd::OnDeleteItem, CListBox::DrawItem, CListBox::MeasureItem, :: DeleteItem(&N)

Index