CList::RemoveTail

ชนิด RemoveTail ( );

ส่งกลับค่า

องค์ประกอบที่ถูกที่หางของรายการ?

พารามิเตอร์

ชนิด

พารามิเตอร์ของแม่แบบที่ระบุชนิดขององค์ประกอบในรายการ?

หมายเหตุ

เอาองค์ประกอบออกจากหางของรายการ และส่งกลับตัวชี้ไปยัง?

คุณต้องแน่ใจว่า รายการที่ไม่ว่างเปล่าก่อนการเรียกRemoveTail ถ้ารายการว่างเปล่า แล้วรุ่นตรวจแก้จุดบกพร่องของไลบรารี Microsoft Foundation Class ยืนยัน ใช้IsEmptyเพื่อตรวจสอบว่า รายการที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ?

ภาพรวม CList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCList::GetTail, CList::AddTail(&N)

Index