CList::InsertBefore

ตำแหน่ง InsertBefore ( ตำแหน่ง ตำแหน่ง, ARG_TYPE newElement );

ส่งกลับค่า

ค่าตำแหน่งที่สามารถใช้สำหรับการคำนวณซ้ำหรือเรียกข้อมูลจากรายการองค์ประกอบ ค่า NULLถ้ารายการว่างเปล่า?

พารามิเตอร์

ตำแหน่ง

ค่าของตำแหน่งงานส่งกลับ โดยก่อนหน้านี้GetNext, GetPrevหรือพบสมาชิกเรียกฟังก์ชัน?

ARG_TYPE

พารามิเตอร์ของแม่แบบที่ระบุชนิดขององค์ประกอบรายการ (สามารถเป็นการอ้างอิง)?

newElement

องค์ประกอบจะเพิ่มลงในรายการนี้?

หมายเหตุ

เพิ่มองค์ประกอบรายการนี้ก่อนองค์ประกอบที่ตำแหน่งที่ระบุ?

ภาพรวม CList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCList::Find, CList::InsertAfter(&N)

Index