CList::GetHeadPosition

ตำแหน่ง GetHeadPosition ( ) const

ส่งกลับค่า

ค่าตำแหน่งที่สามารถใช้สำหรับการคำนวณซ้ำหรือการเรียกตัวชี้วัตถุ ค่า NULLถ้ารายการว่างเปล่า?

หมายเหตุ

ได้รับตำแหน่งขององค์ประกอบหลักของรายการนี้?

ภาพรวม CList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCList::GetTailPosition(&N)

Index