CList::Find

ตำแหน่ง ค้นหา ( ARG_TYPE searchValue, ตำแหน่ง startAfter = NULL) const

ส่งกลับค่า

ค่าตำแหน่งที่สามารถใช้สำหรับการคำนวณซ้ำหรือการเรียกตัวชี้วัตถุ ค่า NULLถ้าไม่พบวัตถุ?

พารามิเตอร์

ARG_TYPE

พารามิเตอร์ของแม่แบบที่ระบุชนิดขององค์ประกอบรายการ (สามารถเป็นการอ้างอิง)?

searchValue

ค่าสามารถพบได้ในรายการ?

startAfter

ตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับการค้นหา?

หมายเหตุ

ค้นหารายการตามลำดับเพื่อค้นหาองค์ประกอบแรกที่ตรงกับที่ระบุsearchValue หมายเหตุค่าชี้จะเปรียบเทียบว่า ไม่รวมถึงเนื้อหาของวัตถุ?

ภาพรวม CList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCList::GetNext, CList::GetPrev(&N)

Index