CList::CList

CList (nBlockSize=int10);

พารามิเตอร์

nBlockSize

การจัดสรรหน่วย granularity สำหรับการขยายรายการ?

หมายเหตุ

โครงสร้างรายการการสั่งซื้อที่ว่างเปล่า เป็นรายการเติบโต หน่วยความจำจะถูกจัดสรรในหน่วยของรายการnBlockSize?

ภาพรวม CList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index