สมาชิกของคลาส CInternetException

ก่อสร้าง

CInternetException โครงสร้างวัตถุCInternetException?

ข้อมูลสมาชิก

m_dwError ข้อผิดพลาดที่ทำให้เกิดข้อยกเว้น?
m_dwContext ค่าบริบทเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ทำให้เกิดข้อยกเว้น?

ภาพรวม CInternetException |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCException(&N)

Index