CInternetConnection

MFC คลาCInternetConnectionจัดการการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต เป็นคลาสพื้นฐานเรียน MFC CFtpConnection, CHttpConnectionและCGopherConnection แต่ละชั้นเรียนเหล่านี้ให้ใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ FTP, HTTP หรือ gopher ตามลำดับ?

การสื่อสารโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต คุณต้องมีวัตถุCInternetSessionและวัตถุCInternetConnection?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ WinInet เรียนงาน ให้ดูบทความ อินเทอร์เน็ตที่มีการเขียนโปรแกรม ด้วย WinInetในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

#รวม lt;afxinet.h>

สมาชิกของคลาส|nbsp คลาสพื้นฐาน| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index