CImageList::Write

BOOL เขียน ( CArchive * pArchive );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

pArchive

ตัวชี้ไปยังวัตถุCArchiveในรายการรูปภาพมีการจัดเก็บ?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้เขียนวัตถุรูปรายการไปยังเก็บถาวร?

ภาพรวม CImageList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCImageList::Read(&N)

Index