CImageList::SetBkColor

COLORREF SetBkColor ( COLORREF cr );

ส่งกลับค่า

สีของพื้นหลังก่อนหน้าถ้าสำเร็จ อื่น ๆCLR_NONE?

พารามิเตอร์

cr

สีพื้นหลังของการตั้งค่า ได้CLR_NONE ในกรณีนี้ รูปถูกวาดโดยใช้รูปแบบการทะลุปรุโปร่ง?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าสีพื้นหลังสำหรับรายการที่มีรูป?

ภาพรวม CImageList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCImageList::GetBkColor, COLORREF(&N)

Index