CImageList::Remove

BOOL เอา ( int nImage );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

nImage

ดัชนี zero-based รูปภาพที่จะเอาออก?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเอารูปออกจากวัตถุรูปรายการ?

ภาพรวม CImageList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCImageList::DeleteImageList(&N)

Index