CImageList::operator HIMAGELIST

ตัวดำเนินการ() HIMAGELIST const;

ส่งกลับค่า

ถ้าสำเร็จ ตัวจัดการรายการรูปแสดง ด้วยวัตถุCImageList อื่นNULL?

หมายเหตุ

ใช้ตัวดำเนินการนี้เพื่อขอรับหมายเลขอ้างอิงที่แนบมาของวัตถุCImageList ตัวดำเนินการนี้จะดำเนินการชี้ขาด ซึ่งสนับสนุนโดยตรงใช้วัตถุHIMAGELIST?

ภาพรวม CImageList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index