CImageList::m_hImageList

HIMAGELIST m_hImageList;

หมายเหตุ

ตัวจัดการรายการรูปภาพแนบมากับวัตถุนี้ M_hImageListข้อมูลสมาชิกเป็นตัวแปรที่สาธารณะชนิดHIMAGELIST?

ภาพรวม CImageList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCImageList::Attach, CImageList::Detach, CImageList::Attach(&N)

Index