CImageList::GetSafeHandle

HIMAGELIST GetSafeHandle ( ) const

ส่งกลับค่า

ตัวจัดการรายการที่แนบรูป อื่นว่างถ้าไม่มีวัตถุที่มีแนบ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกข้อมูลสมาชิกm_hImageList?

ภาพรวม CImageList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCImageList::Attach, CImageList::Detach, CImageList::m_hImageList(&N)

Index