CImageList::GetImageInfo

BOOLGetImageInfo (nImage,intIMAGEINFO *pImageInfo) const;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

nImage

Zero-based ดัชนีของรูป?

pImageInfo

ชี้ไป IMAGEINFOโครงสร้างที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพ ข้อมูลในโครงสร้างนี้สามารถนำมาใช้โดยตรงใช้บิตแมปสำหรับรูป?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพ?

โครงสร้างIMAGEINFOประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรูปภาพในรายการที่มีรูป?

ภาพรวม CImageList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCImageList::GetImageCount(&N)

Index