CImageList::GetImageCount

int GetImageCount ( ) const;

ส่งกลับค่า

จำนวนของรูป?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกข้อมูลหมายเลขของรูปภาพในรายการที่มีรูป?

ภาพรวม CImageList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCImageList::GetImageInfo(&N)

Index