CImageList::GetDragImage

คง CImageList * GetDragImage ( LPPOINT lpPoint, LPPOINT lpPointHotSpot );

ส่งกลับค่า

ถ้าสำเร็จ ตัวชี้ไปยังรูปชั่วคราวรายการที่ใช้สำหรับการลาก มิฉะนั้นNULL?

พารามิเตอร์

lpPoint

ที่อยู่ของตัว โครงสร้างจุดที่ได้รับกระแสลากตำแหน่ง?

lpPointHotSpot

ที่อยู่ของโครงสร้างจุดที่ได้รับการออฟเซตของรูปลากที่สัมพันธ์กับตำแหน่งที่ลาก?

หมายเหตุ

ได้รับรายชื่อรูปชั่วคราวที่ใช้สำหรับการลาก?

ภาพรวม CImageList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCImageList::SetDragCursorImage(&N)

Index