CImageList::GetBkColor

COLORREF GetBkColor ( ) const;

ส่งกลับค่า

ค่าของสีพื้นหลังวัตถุCImageListสีแบบ RGB?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเรียกใช้สีพื้นหลังปัจจุบันสำหรับรายการที่มีรูป?

ภาพรวม CImageList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCImageList::SetBkColor, COLORREF(&N)

Index