CImageList::FromHandlePermanent

คง CImageList * PASCAL FromHandlePermanent (HIMAGELIST hImageList );

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังวัตถุCImageListถ้าสำเร็จ อื่นNULL?

พารามิเตอร์

hImageList

ระบุรายชื่อรูป?

หมายเหตุ

ส่งกลับตัวชี้ไปยังวัตถุCImageListเมื่อแก่ตัวจัดการรายการที่มีรูป ถ้าวัตถุCImageListไม่ถูกแนบกับหมายเลขอ้างอิงค่า NULLจะถูกส่งกลับ?

ภาพรวม CImageList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCImageList::FromHandle(&N)

Index