CImageList::FromHandle

คง CImageList * PASCAL FromHandle (HIMAGELIST hImageList );

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังวัตถุCImageListถ้าสำเร็จ อื่นNULL?

พารามิเตอร์

hImageList

ระบุรายชื่อรูป?

หมายเหตุ

ส่งกลับตัวชี้ไปยังวัตถุCImageListเมื่อแก่ตัวจัดการรายการที่มีรูป ถ้าเป็นCImageListไม่ได้แนบกับหมายเลขอ้างอิง วัตถุCImageListชั่วคราวถูกสร้าง และแนบ วัตถุCImageListนี้ชั่วคราวได้ถูกต้องเท่านั้นจนกระทั่งในครั้งถัดไปที่โปรแกรมประยุกต์มีเวลาว่างในการวนรอบของเหตุการณ์ เวลาใดวัตถุชั่วคราวทั้งหมดจะถูกลบออก?

ภาพรวม CImageList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCImageList::FromHandlePermanent(&N)

Index