CImageList::Detach

HIMAGELIST แยก ( );

ส่งกลับค่า

หมายเลขอ้างอิงที่ไปยังวัตถุรายการรูป?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อแยกรายการวัตถุรูปจากวัตถุCImageList ฟังก์ชันนี้ส่งกลับหมายเลขอ้างอิงรายการวัตถุรูป?

ภาพรวม CImageList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCImageList::Attach, CImageList::DeleteImageList(&N)

Index