CImageList::DeleteTempMap

คงเลิก PASCAL DeleteTempMap ();

หมายเหตุ

เรียกโดยอัตโนมัติ โดยตัวจัดการเวลาที่ไม่ได้ใช้CWinApp , DeleteTempMapลบวัตถุใด ๆCImageListชั่วคราวที่สร้างโดยFromHandleแต่ทำลายการจับ (hImageList) เป็นการชั่วคราวที่เกี่ยวข้องกับวัตถุImageList?

ภาพรวม CImageList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index