CImageList::DeleteImageList

BOOL DeleteImageList ( );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อต้องการลบรายการที่มีรูป?

ภาพรวม CImageList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCImageList::Detach(&N)

Index