CImageList::Attach

BOOL แนบ ( HIMAGELIST hImageList );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสิ่งที่แนบมาเสร็จสมบูรณ์ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

hImageList

หมายเลขอ้างอิงที่ไปยังวัตถุรายการรูป?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อแนบรายการรูปแบบวัตถุCImageList?

ภาพรวม CImageList |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCImageList::Detach, CImageList::GetSafeHandle(&N)

Index