CHttpServerContext::m_pECB

หมายเหตุ

ตัวชี้การโครงสร้างEXTENSION_CONTROL_BLOCK โครงสร้างนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่อธิบายการเชื่อมต่อระหว่างที่ออกคำสั่งนี้ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ไคลเอ็นต์และเซิร์ฟเวอร์ ดูโครงสร้างEXTENSION_CONTROL_BLOCKสำหรับคำอธิบายของแต่ละสมาชิก?

ภาพรวม CHttpServerContext |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspEXTENSION_CONTROL_BLOCK(&N)

Index