CHttpServer::GetTitle

(เสมือน LPCTSTR GetTitle) const;

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังสายอักขระประกอบด้วยชื่อเรื่อง?

หมายเหตุ

เรียกว่าฟังก์ชันนี้สมาชิกตามกรอบเพื่อรับชื่อเรื่องของเอกสาร HTML ที่จะส่งไปยังไคลเอ็นต์?

แทนที่จะจัดหาชื่อเรื่องของคุณเอง?

ภาพรวม CHttpServer |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index