CHttpFilter::OnReadRawData

เสมือน DWORD OnReadRawData (CHttpFilterContext * pfc, PHTTP_FILTER_RAW_DATA pRawData );

ส่งกลับค่า

หนึ่งในชนิดการแจ้งเตือนต่อไปนี้:

SF_STATUS_REQ_FINISHED

ตัวกรองได้จัดการการร้องขอ HTTP เซิร์ฟเวอร์ควรตัดการเชื่อมต่อเซสชัน?

SF_STATUS_REQ_FINISHED_KEEP_CONN

SF_STATUS_REQ_FINISHEDยกเว้นเซิร์ฟเวอร์ควรรักษาเซสชัน TCP เหมือนเปิดถ้าตัวเลือกแก้ไขเจรจา?

SF_STATUS_REQ_NEXT_NOTIFICATION

ควรจะเรียกว่าตัวกรองถัดไปในการแจ้งเตือน?

SF_STATUS_REQ_HANDLED_NOTIFICATION

ตัวกรองนี้จัดการการแจ้งเตือน ไม่มีตัวจัดการอื่น ๆ ควรถูกเรียกสำหรับการแจ้งเตือนเฉพาะนี้?

SF_STATUS_REQ_ERROR

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เซิร์ฟเวอร์ควรใช้ Win32 API SetLastErrorเพื่อบ่งชี้ข้อผิดพลาดไปยังไคลเอ็นต์?

SF_STATUS_REQ_READ_NEXT

ตัวกรองมีตัวกรองสตรีมทึบ เจรจาพารามิเตอร์เซสชัน ถูกต้องสำหรับการแจ้งเตือนการอ่านดิบเท่านั้น?

ถ้าไม่สำเร็จ ควรถูกส่งกลับชนิดแจ้งSF_STATUS_REQ_ERROR ในกรณีนี้ เซิร์ฟเวอร์จึงควรใช้ฟังก์ชัน Windows SetLastErrorและบ่งชี้ข้อผิดพลาดไปยังไคลเอ็นต์?

พารามิเตอร์

pfc

CHttpFilterContextวัตถุ ซึ่งประกอบด้วยบริบทข้อมูล CHttpFilterContextวัตถุสามารถใช้ โดยตัวกรองการเชื่อมโยงข้อมูลบริบทใด ๆ กับการร้องขอ HTTP?

pRawData

ตัวชี้การโครงสร้างHTTP_FILTER_RAW_DATA?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกจะเรียกว่าตามกรอบที่จะอนุญาตให้ใช้เมื่อต้องการดูข้อมูลดิบ ข้อมูลส่งกลับจะประกอบด้วยทั้งส่วนหัวและข้อมูล?

แทนที่ฟังก์ชันนี้สมาชิกการประมวลผลข้อมูลดิบแตกต่างกันเริ่มต้นใช้งานไม่ได้เรื่อง?

ภาพรวม CHttpFilter |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCHttpFilter::HttpFilterProc, HTTP_FILTER_RAW_DATA, CHttpFilterContext, CHttpFilter::OnSendRawData(&N)

Index