CHttpFilter::OnEndOfNetSession

เสมือน DWORD OnEndOfNetSession (CHttpFilterContext * pfc );

ส่งกลับค่า

หนึ่งในชนิดการแจ้งเตือนต่อไปนี้:

SF_STATUS_REQ_FINISHED

ตัวกรองได้จัดการการร้องขอ HTTP เซิร์ฟเวอร์ควรตัดการเชื่อมต่อเซสชัน?

SF_STATUS_REQ_FINISHED_KEEP_CONN

SF_STATUS_REQ_FINISHEDยกเว้นเซิร์ฟเวอร์ควรรักษาเซสชัน TCP เหมือนเปิดถ้าตัวเลือกแก้ไขเจรจา?

SF_STATUS_REQ_NEXT_NOTIFICATION

ควรจะเรียกว่าตัวกรองถัดไปในการแจ้งเตือน?

SF_STATUS_REQ_HANDLED_NOTIFICATION

ตัวกรองนี้จัดการการแจ้งเตือน ไม่มีตัวจัดการอื่น ๆ ควรถูกเรียกสำหรับการแจ้งเตือนเฉพาะนี้?

SF_STATUS_REQ_ERROR

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เซิร์ฟเวอร์ควรใช้ Win32 API SetLastErrorเพื่อบ่งชี้ข้อผิดพลาดไปยังไคลเอ็นต์?

SF_STATUS_REQ_READ_NEXT

ตัวกรองมีตัวกรองสตรีมทึบ เจรจาพารามิเตอร์เซสชัน ถูกต้องสำหรับการแจ้งเตือนการอ่านดิบเท่านั้น?

ถ้าไม่สำเร็จ ควรถูกส่งกลับชนิดแจ้งSF_STATUS_REQ_ERROR ในกรณีนี้ เซิร์ฟเวอร์จึงควรใช้ฟังก์ชัน Windows SetLastErrorและบ่งชี้ข้อผิดพลาดไปยังไคลเอ็นต์?

พารามิเตอร์

pfc

CHttpFilterContextวัตถุ ซึ่งประกอบด้วยบริบทข้อมูล และสามารถใช้ โดยตัวกรองการเชื่อมโยงข้อมูลบริบทใด ๆ กับการร้องขอ HTTP?

หมายเหตุ

เรียกว่าฟังก์ชันนี้สมาชิกตามกรอบตัวกรองที่มีการสิ้นสุดเซสชันการแจ้งให้ทราบ?

แทนที่ฟังก์ชันนี้สมาชิกให้สิ้นสุดเซสชันการใช้งานของคุณเอง เริ่มต้นใช้งานไม่ได้เรื่อง?

ภาพรวม CHttpFilter |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCHttpFilter::HttpFilterProc, CHttpFilterContext(&N)

Index