CHttpFilter::CHttpFilter

CHttpFilter ();

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกว่าตามกรอบในระหว่างการก่อสร้างของวัตถุCHttpFilter?

ภาพรวม CHttpFilter |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index