สมาชิกของคลาส CHttpConnection

ก่อสร้าง

CHttpConnection สร้างวัตถุCHttpConnection?

การดำเนินการ

OpenRequest เปิดการร้องขอ HTTP?

ภาพรวม CHttpConnection |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFtpConnection, CGopherConnection, CInternetConnection, CHttpFile(&N)

Index