CHeaderCtrl::SetOrderArray

BOOL SetOrderArray (int iCount, LPINT piArray );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าสำเร็จ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

iCount

จำนวนของหัวข้อการควบคุมรายการ?

piArray

ตัวชี้ไปยังที่อยู่ของบัฟเฟอร์ที่ได้รับค่าดัชนีรายการในตัวควบคุมส่วนหัว ตามลำดับปรากฏจากซ้ายไปขวา?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ลักษณะการทำงานของแมโค Win32 HDM_SETORDERARRAYตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK ให้มาเพื่อสนับสนุนการสั่งสินค้าของหัวข้อ?

ภาพรวม CHeaderCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCHeaderCtrl::GetOrderArray, CHeaderCtrl::OrderToIndex(&N)

Index